เราจะดูแลบุตรหลานของท่าน
เหมือนบุตรหลานของเรา

บนเนื้อที่กว่า 3 ไร่ สภาพแวดล้อมปลอดโปร่ง สถานที่กว้างขวาง สะอาดปลอดภัยภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด อาคารเรียนติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมทั้งห้องกิจกรรม ห้องคอมพิวเตอร์ สำหรับคุณหนู ๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีตั้งแต่วัยเยาว์และเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการต่าง ๆ ของเด็ก

ระเบียบการ

เรามีคุณครูและบุคลากรมากประสบการณ์
ด้านดูแลเด็กระดับปฐมวัยนานนับ 10 ปี

เราเชี่ยวชาญด้านอนุบาลศึกษาโดยเฉพาะการมุ่งเสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางร่ายกายและจิตใจและปูพื้นฐานการเรียนรู้ การศึกษาด้วยความรักความรักและความอบอุ่น

นโยบายและหลักสูตร
อำนวยการสอนโดย อาจารย์ปราณี เอื้อเกิดอารีย์

รับสมัครนักเรียนชาย - หญิง
(ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3)
ทุกภาคการศึกษา

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

ข่าวสาร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร 034-246-493-5

โรงเรียน อนุบาลเอื้อเพชร

"เราจะดูแลบุตรหลานของท่านเหมือนบุตรหลานของเรา"

นโยบายและหลักสูตร

โรงเรียนจัดหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนโดยใช้แนวทางตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 ผ่านสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมที่หลากหลาย

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบการ

เวลาเรียน: วันจันทร์-ศุกร์ (เวลา 08.30-15.30 น.)
วันหยุด: หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการและวันหยุดประจำภาค

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
ชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นอนุบาล 3 อายุ 2-6 ปี

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลเอื้อเพชร Uapetch Kindergarten

บนเนื้อที่กว่า 3 ไร่ สภาพแวดล้อมปลอดโปร่ง สถานที่กว้างขวาง สะอาดปลอดภัย เด็ก ๆ จะได้เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่่างกายและจิตใจ พร้อมปูพื้นฐานการเรียนรู้และการศึกษาด้วยความรักความอบอุ่นจากคณะครูที่มีประสบการณ์

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่เปิดการสอน อนุบาลเอื้อเพชรมุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ มีความพร้อมและมีพัฒนาทางร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา มีพลานามัยและสุขนิสัยที่ดี

เกี่ยวกับเรา
11
ระยะเวลาที่เปิดสอน (ปี)
631
จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเอื้อเพชร

ติดต่อเรา

ที่อยู่: เลขที่ 13/9 หมู่ 3 ซอย อบต.ศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทร: 034-246-493-5 หรือ +668-0820-0897
โทรสาร: 034-246-464

ติดต่อเรา